Rye Whiskey Flight
Rittenhouse Rye, Sazerac Rye 6yr, High West Double Rye, Bulleit Rye